3 comments on “Getting Settled

  1. that’s wht i c apple daily006年08月13日一 代 宗 師一九 九 四 年 , 香 港 國 際 電 影 節 的 開 幕 電 影 是 奇 斯 洛 夫 斯 基 的 《 藍 》 , 當 年 波 波 年 紀 尚小 , 根 本 不 知 電 影 為 何 物 。 只 因 為 開 幕 電 影 的 原 因 , 誤 打 誤 撞 下 觀 看 了 大 師 的 電 影, 沒 有 特 技 爆 炸 , 沒 有 槍 戰 連 場 。 有 的 都 是 人 對 人 的 關 懷 , 人 對 人 的 感 覺 , 看 後 久久 不 能 平 服 , 急 於 與 每 一 個 朋 友 分 享 。十 多 年 過 去 , 奇 斯 洛 夫 斯 基 死 得 早 成 了 傳 奇 , 我 在 今 次 的 十 年 祭 重 看 了 《 白 》 。 看 得 津 津 有 味 。 《 紅 白 藍 》 三 部 曲 是 大 師 的 顛 之 作 , 以 法 國 國 旗 上 三 種 顏 色 作 為 靈 感 , 分 別 講 自 由 , 博 愛 , 平 等 三 個 主 題 故 事 。《 白 》 就 是 代 表 平 等 , 但 平 等 的 準 則 每 個 地 方 也 有 所 不 同 , 大 師 就 用 了 法 國 和 他 的家 鄉 波 蘭 作 為 對 比 。 講 述 一 個 被 太 太 拋 棄 的 理 髮 師 的 故 事 , 故 事 開 始 的 時 候 像 平 平無 奇 , 但 當 理 髮 師 回 到 家 鄉 後 就 開 始 變 得 有 點 荒 誕 。 結 局 更 加 是 意 料 之 外 , 令 我 拍掌 激 讚 。大 師 死 前 拍 了 幾 部 飲 譽 國 際 的 大 片 , 用 上 了 人 見 人 愛 的 法國 女 星 、 醉 人 色 調 、 淒 美 配 樂 再 加 上 奇 幻 的 劇 情 。 大 師 說 《 白 》 的 主 題 是 回 家 , 一是 回 到 波 蘭 , 同 時 也 回 到 他 早 期 的 簡 樸 , 不 為 討 好 影 評 人 而 在 鏡 頭 上 故 弄 玄 虛 。 《白 》 不 是 三 部 曲 中 最 令 人 看 得 感 動 的 一 部 , 卻 是 大 師 晚 期 最 誠 實 , 最 好 玩 的 電 影 。回 到 家 , 回 到 自 己 的 鄉 親 面 前 , 踏 踏 實 實 拍 一 個 波 蘭 人 會 共 鳴 的 故 事 , 不 但 感 動 了 家 人 , 也 感 動 了 全 世 界 。波波(影評人)so many places are same with uu are the same guy?or he/ she coipes u?

  2. Dukh ko kuro ke bhane afno ta chutti(DAY OFF) nai hnuaida shukrabar(FRIDAY) ko din ma.By the way, hardik badhai cha!!!Asha garchu aaune din haruma bhet ghat hunecha tapai haru sampurna LAFAA haru sit.PATTA MAGAR LAFAA’KO KA’AT CHA’ANING !!!

Comments Welcomed!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s